Публикувано от EOP, 30.04.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Ремонт на улици по Инвестиционната програма на Община Мездра за 2018 г. – 5 обособени позиции

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Ремонт на улици по Инвестиционната програма на Община Мездра за 2018 г. – 5 обособени позиции


Решение, 30.04.2018 г.

Обявление, 30.04.2018 г.

Документация, 30.04.2018 г.

Техническа спецификация, 30.04.2018 г.

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, 30.04.2018 г.

Проект на договор, 30.04.2018 г.

Образци, 30.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП
Уведомяваме Ви, че на 09.05.2018г. е постъпила жалба пред Комисията за защита на конкуренцията с вх. № ВХР-984-09.05.2018г. срещу Решение № 284/30.04.2018г. на Кмета на Община Мездра за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици по инвестиционната програма на Община Мездра за 2018 година по 5 обособени позиции, с уникален номер в Регистъра за обществени поръчки 00007-2018-0009.
В жалбата се съдържа искане за временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обжалваната обществена поръчка по всички обособени позиции.
На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на: 1/ определение, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2/ решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.
14.05.2018 г


Решение за прекратяване, 30.05.2018 г.