Публикувано от EOP, 30.08.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА”


Решение, 30.08.2017 г.

Обявление, 30.08.2017 г.

Документация, 30.08.2017 г.

Приложение №1-обекти, 30.08.2017 г.

Образци, 30.08.2017 г.

Проект на договор, 30.08.2017 г.


Отговор по направено предложение за промяна, 07.09.2017 г.