Публикувано от EOP, 20.07.2017 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0086-C01 № РД-02-37-133/21.09.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 за обекти: СС ”Арда”, СС ”Стил 2016” и СС ”Май- 78”

Профил на купувача \ Договаряне без предварително обявление \ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0086-C01 № РД-02-37-133/21.09.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 за обекти: СС ”Арда”, СС ”Стил 2016” и СС ”Май- 78”
 


Решение, 20.07.2017 г.

Покана, 20.07.2017 г.

Приложения, 20.07.2017 г.

Проект на договор, 20.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 08.08.2017 г.

Доклад, 08.08.2017 г.

Протокол от работата на комисията, 08.08.2017 г.