Публикувано от EOP, 14.07.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра“ по обособени позиции“

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра“ по обособени позиции“


Решение, 17.07.2017 г.

Обявление, 17.07.2017 г.


Документация, 18.07.2017 г.

Технически спецификации, 18.07.2017 г.

Образци, 18.07.2017 г.

Проект на договор, 18.07.2017 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз


Протокол №1,08.09.2017 г.


Съобщение за отваряне на ценови предложения,26.09.2017 г.


Протокол №2,31.10.2017 г.

Протокол №3,31.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията,31.10.2017 г.

Решение за избор на изпълнител,31.10.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 01.11.2017г.


Договор с изпълнител – Обособена позиция №1, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №2, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №3, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №4, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №5, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №6, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №7, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №8, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №9, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №10, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №11, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №12, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №13, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №14, 22.12.2017 г.