Публикувано от EOP, 03.04.2020 г.

„Периодична доставка на хранителни продукти на едро за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособени позиции“

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка на хранителни продукти на едро за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособени позиции“

Решение, 06.04.2020 г.

Обявление, 06.04.2020 г.

Документация, 06.04.2020 г.

Техническа спецификация, 06.04.2020 г.

Проект на договор, 06.04.2020 г.

Образци, 06.04.2020 г.

Бюлетин на САПИ, 06.04.2020 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз

Решение за изменение, 16.04.2020 г.

Протокол № 1, 08.07.2020 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 31.07.2020 г.