Публикувано от EOP, 21.06.2018 г.

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ: „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък в гр. Мездра, община Мездра“

Профил на купувача \ Пазарни консултации \ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ: „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък в гр. Мездра, община Мездра“

Съгласно раздел 14. 2. Условия за допустимост на разходите от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти. Чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки. Община Мездра предвижда да кандидатства с проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък в гр. Мездра, община Мездра”. За определяне стойността на разхода за извършване на строително – монтажни работи, с които да се кандидатства, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.

Запитване за оферта, 21.06.2018 г.

Количествена сметка, 21.06.2018 г.

Протокол, 10.07.2018 г.

Решение, 10.07.2018 г.